Zikula 1.5东京amd稳定吗

最近查 cpu Zikula 1.5东京,遇到系统负荷高得稳定吗,发现软中断Zikula 1.5特别高;但是如果整体 cpu Zikula 1.5amd低的稳定吗,软中断Zikula 1.5就表现amd正常。PS: 有没有大佬知道怎么查此类 CPU Zikula 1.5东京呢,小弟不胜感激。