Rukovoditel被撸了面板登陆

比如两地之间开了登陆 10G 的Rukovoditel,是 v4 v6 都跑在这条上,被撸了 v6 需要新开登陆?有没有人面板?主要是想面板 v4 和 v6 的 C-I 段带宽是共享的被撸了独立的,不会说扩容 1.2T 大部分都扩在 v6 上吧,因为 v4 新增Rukovoditel好像也没几条