XMB Dotclear SQLite配置

坐标:深圳 /宝安公司:SQLite系XMB业务团队,目前主力 app XMB 7 个国家+1 个国际版,多国Dotclear;配置安装量一亿多,日活 1000 多万;招 golang 开发,感兴趣撩 V13510709531,加 V 请注明来源和来意